2.Sınıf 2.Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı

2.Sınıf 2.Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı

………………………. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                     2019/2020 Eğitim – Öğretim yılı 2. Dönem, 2.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı …./02/2020 tarihinde öğretmenler odasında saat 15:00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.                                                                                                 

                                                                                                                    …./02/2020

Sınıf Zümre Başkanı

 

GÜNDEM  MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama,yazman seçimi.

2-Birinci dönem öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.

3-Eğitim ve öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve güçlüklerin giderilmesi.

4-Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevre çevrenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olması konusunda alınacak önlemler.

5-Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi ile ilgili tedbirler.

6-Derslerde izlenecek  yöntem ve teknikler.

7-Ölçme ve değerlendirmede  birlik ve beraberlik.

8-Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması.

9-Diğer sınıf öğretmenleri ile iş birliği.

10-Öğrencilerin temizlik-sağlık-beslenme.

11-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları.

12-Kutlanacak belirli gün ve haftalar.

13-Ders çalışma yöntemlerinin sevdirilmesi.

14-Okul idaresi, öğrenci velisi ve diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği.

15-Dilek ve temenniler.

U Y G U N D U R

…/.02/2020……………….

Okul Müdürü

 …………………. İLKOKULU

 1. SINIFLAR 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO                               :  2

TOPLANTI  TARİHİ                     : …./02/2020

TOPLANTI SAATİ                         : 15.00

TOPLANTI YERİ                          : Öğretmenler Odası

         Zümre toplantısı , …………… İlkokulu’nda öğretmenler odasında …./02/2020 tarihinde saat 15:00’da Okul Müdür Yardımcısı ………………………..  başkanlığında;

2/A sınıfı öğretmeni         ………………………….

2/B sınıfı öğretmeni         …………………………..

Katılımıyla başladı.

Zümre toplantısına geçilmeden önce  gündem maddeleri  okundu.

GÜNDEM  MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama,yazman seçimi.

2-Birinci dönem öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.

3-Eğitim ve öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve güçlüklerin giderilmesi.

4-Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevre çevrenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olması konusunda alınacak önlemler.

5-Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi ile ilgili tedbirler.

6-Derslerde izlenecek  Yöntem Ve Teknikler.

7-Ölçme ve değerlendirmede  birlik ve beraberlik.

8-Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması.

9-Diğer sınıf öğretmenleri ile iş birliği.

10-Öğrencilerin temizlik-sağlık-beslenme.

11-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları.

12-Kutlanacak belirli gün ve haftalar.

13-Ders çalışma yöntemlerinin sevdirilmesi.

14-Okul idaresi, öğrenci velisi ve diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği.

15-Dilek ve temenniler.

 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1- Açılış ve yoklama,yazman seçimi;

        07.02.2019 tarihinde 2.Sınıf Zümre öğretmenler toplantısına bütün öğretmenler katıldı.Yazmanlığa 2 / A sınıfı  öğretmeni ……………….. seçildi. Okul Müdür Yardımcısı ………………. tarafından açılış konuşması yapıldı.2. dönem eğitim-öğretim yılıyla ilgili temenniler dile getirildi. Okul Müdür Yardımcısı …………………… Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesi gereği  Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.  ifadesinden hareketle toplanıldığını belirtti.

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni …………………., birinci dönemin zümre öğretmenler kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılında zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı söylendi. Derslerin işleniş sırasının ünitelendirilmiş yıllık planlardan takip edildiği, konu sürelerine uyulduğu derslerin işlenmesi sırasında öğretim tekniklerinin uygulandığı, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlandığını belirtildi.

2/B Sınıf Öğretmeni …………………….. ilk dönem tüm derslerin ünitelendirilmiş yıllık planlara uygun olarak işlendiğini, planlanan kazanımların tamamının işlendiğini, öğrencilerin çoğunluğunun kazanımlara ulaştığını ve konularda herhangi bir geri kalma durumu olmadığını belirtti. Şube öğretmenleri aynı görüşü paylaştılar. İkinci dönemde de çalışmaların planlara uygun olarak yürütüleceği söylendi.

-Türk Milli Eğitiminin, okulun ve derslerin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların gözden geçirilmesi

 Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni …………………………; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2.maddesinde belirtilen Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını okudu.

 Türk Milli Eğitiminin Genel Amacı Türk Milletinin bütün fertlerini,

 

 1. (Değişik: 16/6/1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ………………………; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 23.maddesinde belirtilen İlköğretimin özel amaç ve görevleri okudu.

İlköğretimin amaç ve görevleri milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

 1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;
 2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.
 3. (Ek: 16/8/1997 – 4306/4 md.) İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.

2- Birinci dönem öğrenci başarılarının değerlendirilmesi:

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılının 1. dönemi yapılan çalışmalar genel olarak değerlendirildi. Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ……………………., ilk dönem tüm derslerin ünitelendirilmiş yıllık planlara uygun olarak işlendiğini, planlanan kazanımların tamamının işlendiğini, öğrencilerin çoğunluğunun kazanımlara ulaştığını ve konularda herhangi bir geri kalma durumu olmadığını belirtti. İkinci dönemde de çalışmaların planlara uygun olarak yürütüleceği söylendi.

2/B Sınıf Öğretmeni ……………………..;  birinci dönem boyunca ders işlenişlerinde öğrenci merkezli etkinliklere ağırlık verildiğini, yapılandırmacı yaklaşım da dikkate alınarak etkinlikler hazırlandığını, bu etkinliklerin hem derslerin işlenişini daha zevkli hale getirdiğini, hem de öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağladığını belirtti.

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ………………………;sınıf başarısı için öğrencilerin takip edilmesi gerektiğini, ödev verilmişse kontrol edilmesi gerektiğini, gerekirse öğrencilerin velileriyle telefon görüşmeleri yapılıp çocuğun planlı çalışıp çalışmadığının takip edilmesinin faydalı olacağını ve özellikle öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini ifade etti.

3-Eğitim ve öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve güçlüklerin giderilmesi:

2/B Sınıf Öğretmeni…………………………;  ders ve çalışma kitaplarındaki bazı etkinliklerin öğrenci seviyelerinin üstünde olduğunu kimi öğrencilerin bunları  yapmakta zorlandığını etkinliklerin günlük hayatın içinden ve daha anlaşılır olmasının gerektiğini söyledi.

Müdür Yardımcısı ……………………..;  ders  ve çalışma kitaplardaki etkinliklerin yanı sıra   farklı ve eğlenceli etkinlikler hazırlanmasının, ders işlenişlerini daha verimli hale getirebileceğini belirtti. Ayrıca sınıf panolarının da etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni …………………….; çalışmaların ikinci dönemde de bu şekilde yürütülmesinin başarıyı daha kalıcı hale getireceğini söyledi. İkinci dönemde ilk dönemde uygulanan çalışmaların devam ettirilmesini, Hayat Bilgisi ve Türkçe derslerinde dikte çalışmalarına ve okuduğunu anlama konularına daha fazla ağırlık verilmesini, bu şekilde öğrencilerin bu konulardaki eksiklerinin de giderilmeye çalışılması gerektiğini belirtti.

Müdür yardımcısı ……………………; başarısız öğrencilerin başarısını arttırmak için ikinci dönem ek çalışmalar hazırlanmasını önerdi ve bu öğrencilerin velileri ile iş birliğinin önemine değindi.

2/ A Sınıf Öğretmeni …………………….; bu öğrenci velileriyle belirli  aralıklarla sürekli görüşülmesinin  daha faydalı olacağını söyledi.

 4-Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevre çevrenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olması konusunda alınacak önlemler;

2/B Sınıf Öğretmeni ………………….. öğrencilerinin  çalışma durumlarının genelinde istenen düzeyde olduğunu belirtti ;çalışma yetersizliği içinde bulunan öğrencilere ise gerek derslerde, gerekse  okul dışında gerekli özen ve ilginin gösterilerek olumsuzlukların en az seviyeye çekilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

2/ A Sınıf Öğretmeni ………………………: Başarının  artmasında  velilerin büyük  rolü  var. Ancak  en büyük  sorun  velilerin yeterince  ilgili  olmamalarıdır.’’ dedi.’’ Özellikle  ev çalışmaları  veli tarafından kontrol edilmiyor ve  öğrencilerin  bazıları uyarılara  rağmen  eksik ders araç gereçle ve kitaplarla geliyor. Bu da başarıyı  önemli bir biçimde engelliyor. Bu yüzden  velilerin  uyarılması ve bilinçlendirilmesi gerekiyor’’  dedi. Çocukların bazılarının  kendilerini  ifade  etmekte  zorluk  çektiğini  ve  düşüncelerini  dile  getiremediklerini  söyleyen , kitap  okuma  alışkanlığının  çocuklara  mutlaka kazandırılması  gerektiğini, bu  yüzden  velilerle  bu konunun  hassasiyeti  üzerinde  konuşulmalıdır dedi.

5-Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi ile ilgili tedbirler

Türkçe dersi ile ilgili olarak,

2/B Sınıf Öğretmeni ……………………., Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin bazıları uzun olduğundan, bu metinleri öğrenciler takip etmede güçlükler yaşayabileceğini, bu yüzden uzun okuma metinlerini işlerken dikkatin daha fazla toplanması gerektiğini söyledi.

Zümre başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni …………………….. dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılması gerektiğini söyledi.

Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin ve ayrıca drama yoluyla işlenmesi daha uygun olacağı belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikâye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini 2/B Sınıf Öğretmeni ……………………belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ……………………, hayat bilgisi  dersinde  etkinliklerin sınıf içinde yapılmasının yararlı olacağını ayrıca hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını  söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

Hayat bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel, oyunlar, deney olarak belirlendi.

Matematik dersinde konular işlenirken öğrenci merkezli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını  2/B Sınıf Öğretmeni ………………….söyledi. Bununla birlikte etkinliklerinde sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti. Görsel Sanatlar dersinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.

Matematik dersi konusunda Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ……………………….., söz alarak ritmik saymanın önemli olduğunu, dört işlemi yaparken ritmik saymadan yararlanılması gerektiğini matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

6- Derslerde izlenecek  Yöntem Ve Teknikler;

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ……………………, 1.dönem tüm kazanımların verildiğini, öğrenci merkezli eğitim öğretimin başarıyı getirdiği, bu çalışmaların mümkün olduğunca görsel materyallerle somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklendiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi:

Soru – cevap  , Sonuç çıkarma  ,Araştırma – inceleme   , Sonuç cümlesi yazma  ,                                                                        Buluş yolu   ,Tahmin etme   , Yaparak-yaşayarak öğrenme    , Grup çalışması                                                                                             Gösterip yaptırma    , Drama     , Resimleme   , Kavram haritası                                                                                         Beyin fırtınası   ,Tartışma  , Örnek olay ,  Deney  ,Tümevarım    , Tümdengelim

7-Ölçme ve değerlendirmede  birlik ve beraberlik;

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin MADDE 20

          Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır.

Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27’nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

(3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak;

doğrultusunda yaptırılabilir

b) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre değerlendirilir.

8-Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi

Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması kararı verildi.

9- Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni …………………..;Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması çalışılması gerektiğini söyledi.

 10-Öğrencilerin sağlık,beslenme ve okul sütü projesi.

Müdür Yardımcısı ………………………, öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri ile ilgili öncelikle veli toplantılarında velilerin bilgilendirilmesi ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına,  ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

2/B Sınıf Öğretmeni ……………………., beslenme için 2.dersin sonunda teneffüsle birleştirilerek yapılması  gerektiğini söyleyerek, sağlıksız besinlere yer verilmemesi gerektiğini söyledi. Veli toplantılarında beslenme çantalarına konulacak  yiyeceklere ve temizliğine değinilmesini, velilerin bu konuda bilinçlendirilmesini belirtti.

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ……………………, beslenme öncesi mutlaka el ve yüz temizliğinin yaptırılması gerektiğini belirterek öğrencilerin tuvaletlerdeki davranışlarının da gözlemlenmesi gerektiğini söyledi. Gerekli tuvalet hijyen kurallarına dikkat etmelerinin sağlanması, velilerin ve öğrencilerin bu konuda mutlaka bilinçlendirilmesi gerektiğini açıklayarak bu konunun öğrenci ve sınıf sağlığı açısından çok önemli bir husus olduğunu söyledi.

11-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları;

Zümre başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni …………………………;  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin MADDE 18

(3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.

a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.

c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.

ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.

d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.

(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

Müdür Yardımcısı ……………………., yönetmelikte de belirtiliği üzere öğrencilerin devamsızlıklarını  ivedilikle hem sınıf defterine hem de e-Okula işlenmeli. Olumsuzluklarla karşılaşmamak için zamanında yapalım. Velileri de zamanında bilgilendirelim, dedi.

12-Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar;

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli Gün  ve  Haftalar” adlı başlık okundu. Müdür Yardımcısı ……………………. belirli gün ve haftaların planlamaya göre derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesine devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

2/B Sınıf Öğretmeni ……………………., Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti.  2569 sayılı Tebliğler derginde yer alan kutlanacak belirli gün ve haftaların, yönetmeliğe uygun olarak işlenmesi ve kutlanmasına ve belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.

Müdür Yardımcısı ……………………, bu dönem kutlanacak olan belirli gün ve haftaların çizelgesinin çıkarıldığını her öğretmenin kutlayacağı belirli gün ve haftaların belirlendiğini, zamanında kutlamaların yapılmaya devam edileceğini belirtti.

13-Okul idaresi,öğrenci velisi ve diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği;

Müdür Yardımcısı …………………….., veli toplantılarını kendi sınıflarımızda yapacağız . Bizlere tebliğ edilen tarihlerde toplantılarımızı yaparız.

Toplantılarda;

Müdür Yardımcısı …………………….., veli toplantılarını  birkaç defa yapabiliriz veli okul arası işbirliğini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılması gerektiğini  söyledi.

Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ………………………, özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

14- Dilek ve temenniler.

 İkinci dönemin veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir dönem olması dileği ile toplantıya son verildi

-Zümre Başkanı 2- A Sınıf Öğretmeni ……………………….. ve 2/B Sınıf Öğretmeni…………………;Çalışmaların birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi dileklerinde bulundu.

-Müdür Yardımcısı …………………….. tarafından gündeme eklenmesi istenilen bir konu olmadığı için, başarılı bir 2.dönem  geçirilmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

1.Derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasına,

2.Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru – cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde uygulanmasına,

3.Türkçe dersinde okuma – anlama ve yazma çalışmalarına ilk haftalardan itibaren daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrenciler varsa ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,

4.Serbest Etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ; sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak ; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanmasına,

5.Serbest Etkinlikler dersinin, haftada bir, 1 ders saati olarak  uygulanmasına, diğer bir saatinde de rehberlik ve sosyal kulüp çalışmaları yapılabileceğine,

6.Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,

7.Dik temel harflerle yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, dik temel yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,

8.Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine, eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğine, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesine,

9.Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler olarak : Soru – cevap, Sonuç çıkarma, Araştırma – inceleme, Sonuç cümlesi yazma, Buluş yolu, Tahmin etme, Yaparak yaşayarak öğrenme, Grup çalışması, Gösterip yaptırma, Drama, Resimleme, Kavram haritası oluşturma, Beyin fırtınası, Tartışma ve Örnek olay yöntem ve tekniklerinin yeri geldikçe ve değişik şekillerde kullanılmasına,

10.Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine

11.Kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesine, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesine,

12.Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğine,

13.Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) yararlanılmasına, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılmasına, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesine

14.Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermeye, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmaya, dikkatleri çekmek için konunun oyunlarla dramatize ederek işlenmesine,

15.Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasına, Görsel Sanatlar dersinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesine,

16.Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler gibi uygulamalı derslerin, okulun ve çevrenin şartları dikkate alınarak mutlaka uygulamalar yapılarak işlenmesine, öğrencilerin çalışmalarının uygun ortamlarda sergilenmesine, temaların bu derslerde yapılacak çalışmalarla desteklenmesine,

17.Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliğine gidilmesine ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının oluşturulmasına,

18.Belirli gün ve haftaların planlamaya göre takip edilmesine, derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin ve ilgili çalışmaların okul ve sınıf panosunda sergilenmesine, zümrelerle işbirliği yapılarak ve diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanmasına,

19.Öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Millî Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinlikler hazırlanmasına,

20.Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine, varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesine ve takip edilmesine,

21.Beslenme öncesi mutlaka el ve yüz temizliğinin yaptırılmasına, öğrencilerin tuvaletlerdeki davranışlarının da gözlemlenmesine, gerekli tuvalet hijyen kurallarına dikkat etmelerinin sağlanmasına, öğrenci ve sınıf sağlığı açısından velilerin ve öğrencilerin bu konuda mutlaka bilinçlendirilmesine,

22.Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul – öğretmen – veli iş birliğinin sağlanmasına,

23.Derslerin işlenişinde bilgisayar ile eğitim – öğretim yapılmasına, çeşitli yazılım ( www.eba.gov.tr, ve interaktif CD’ lerin) kullanılmasına ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılmasına,

24.Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

25.Yıl içinde ders konularını destekleyecek ölçüde geziler, inceleme ve araştırma etkinliklerinin yapılmasına, zümre olarak bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmasına, bu sosyal faaliyetlerde ve etkinliklerde öğrencilerin görev almalarının sağlanmasına,

26.Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,

         Oy birliğiyle karar verilmiştir.

…………………….                                             …………………….                         …………………

2/A  Sınıf  Öğretmeni                              2/B Sınıf  Öğretmeni                            Müdür Yardımcısı

 

…./02/2020

…………………

Okul Müdürü

WORD OLARAK İNDİRME LİNKİ

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
882
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

  KATEGORİLER