2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 4.Sınıf Sene Başı 1.Zümre Toplantısı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 4.Sınıf Sene Başı 1.Zümre Toplantısı

……………………………………..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2020-2021  Eğitim-Öğretim yılı 4. Sınıflar Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantımızı ……08.2020  günü saat 9.30’da okulumuzun 4/A sınıfında aşağıda adları yazılı öğretmenlerin katılımı ve aşağıdaki gündem maddelerine göre yapmak istiyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

../08/2020

…………………..

 1.        Sınıflar Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:

1)Açılış ve yoklama

2)Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3)Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

17)Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

18) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

19)2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim planlamalarının değerlendirilmesi

20) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler

21) Dilek ve temenniler.

…..08/2020

 UYGUNDUR

………………

OKUL MÜDÜRÜ

……………………….  İLKOKULU 2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

 1. SINIFLAR 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 Toplantı Tarihi            :  …… Ağustos 2020

Toplantı Yeri              : 4/A Sınıfı
Toplantı Saati             : 09.30
Toplantı No                : 1

 Toplantıya Katılanlar  :

4 – A Sınıf Öğretmeni ………………………..

4- B Sınıf Öğretmeni   ……………………….

GÜNDEM MADDELERİ

1)Açılış ve yoklama

2)Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3)Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

17) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

18) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

19)2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim planlamalarının değerlendirilmesi

20) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler

21) Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1- Açılış ve yoklama

Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı ……………………nın açılış konuşması ile başladı. Tüm öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulunuldu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklâl Marşı okundu.

Yapılan yoklamada birinci sınıf öğretmenlerinin toplantıya eksiksiz katıldığı görüldü. Gündem maddeleri zümre öğretmenlerine sunularak ortak karar doğrultusunda kabul edildi.4-B Sınıf Öğretmeni ………………….toplantıda yazman olarak seçildi.

2) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

2019-2020  eğitim öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan karar gereği 4. Sınıf başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin kontrol edilmesi, okul idaresinin bilgisi ve onayı dahilinde; zümre tarafından ortak oluşturulacak ve okuma-dikte-sayma-toplama-çıkarma konularını kapsayacak uygun seviyeli değerlendirme sorularının hazırlanması, değerlendirme sorularının, ölçeklerin ve sonuçların değerlendirme bitiminde tutanak altına alınması, öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesi hakkında velisinin bilgilendirilmesi ve dönem sonunda öğrenci başarısındaki değişimin gözlenmesi kararlaştırıldı. 4-B Sınıf Öğretmeni ……….. önerisi üzerine seviye tespit sınavının 12 Eylül 2020  günü yapılması uygun görüldü.  Bir önceki yılki tutanak incelendiğinde 3. Sınıf II. döneminde   seviyesi düşük olan öğrencilerin başarılarının arttırılması için; öğrencilerin dinleme, okuma-  yazma seviyesi göz önünde bulundurularak  bu yönde eksikliklerin giderildiği, İYEP çalışmalarının faydalı olduğu, velilerle sıkı işbirliği içinde olunduğu,   ders planlamasında seviyesi düşük öğrenciler de baz alınıp   derslerin bu doğrultuda işlendiği vurgulandı. 4-B Sınıf Öğretmeni ………………….  Derslerde öğrencilerin öncelikle sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi için kendilerini ifade edebilecekleri sözlü anlatım ortamı oluşturulduğu ifade etti.

3) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

Sınıf öğretmeni ………………………tarafından  Sınıfların tüm derslerinde yeni öğretim programlarının uygulanacağını belirtti. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak derslerin öğretim programları incelendi.

……………………….yıllık planların kılavuz kitaplarına göre hazırlanması gerektiğini belirtti. Yıllık planların …………. Eylüle kadar zümre olarak hazırlanıp, elektronik ortamda da saklanmasına karar verildi. Yıllık planların bir örneğinin dijital ortamda idareye verileceği, bir örneğinin de bastırılarak öğretmenin yanında bulunacağı belirtildi. Kılavuz kitabı olan derslerin günlük planının kitaptan kullanılmasına, kılavuz kitabı olmayan derslerde günlük plan yapılmasına karar verildi.

4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

    4/A Sınıf öğretmeni …………………………………, Atatürkçülük konularının aşağıdaki gibi olduğu belirtti.

SINIF KONULAR VE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
4. Sınıf ATATÜRK’ÜN HAYATI

Konu: Fikir hayatı

          Askerlik hayatı

          Siyasi hayatı

1. Atatürk’ün hayatına ilgi duyar.

Açıklama:  Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir metin / şiir okunarak metinde geçen Atatürk’ün fikir, siyasi ve askerlik hayatıyla ilgili olaylar açıklanır.

Konu: Atatürk’le ilgili anılar

2. Atatürk’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.

Açıklama: Atatürk’ün askerlik hayatıyla ilgili bir anı okunur, anının ana fikri söylenir, anıda geçen önemli olaylar açıklanır.

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Konu: İleri görüşlülüğü-Açık sözlülüğü

Sanatseverliği-Önder oluşu

3. Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.

Açıklama: Atatürk’ün kişiliği ile ilgili bir metin okunur. Okunan / dinlenen metinden hareketle Atatürk’ün ileri görüşlü, açık sözlü ve sanatsever olduğu açıklanır. Okunan metinden hareketle Atatürk’ün komutan, devlet adamı, fikir adamı ve Türk milletinin önderi olduğu söylenir / yazılır. Atatürk’ün kişilik özelliklerinden örnekler verilir.

“Atatürk’ün açık sözlülüğü” konusu işlenirken Atatürk’ün gerçekleri milletine açıkça anlattığı, doğru bildiği fikirleri her zaman savunduğu şeklinde ele alınacaktır.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

Konu:* Türk kadınının toplumdaki yeri

           * Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri

4. Türk kadınının toplumdaki yerini fark eder.

Açıklama:  Türk kadınının toplumdaki yeri ile ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen Türk kadın hakları ve bu hakların hangi yönetim sayesinde kazanıldığı açıklanır. Atatürk’ün Türk toplumu içinde kadına verdiği önem açıklanır.

Konu:* Türk kadınının toplumdaki yeri

            * Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri

5. Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemi konu alan sunuyu görsellerle destekler.

Konu:*Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü

 6.Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın önemini fark eder.

Açıklama: Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın önemini anlatan bir metin okunarak anlatılır. Diğer dinlere hoşgörülü olmanın gereğini anlatan örnekler metinden bulunarak söylenir. Dünya barışı için milletlerin birbirlerinin örf ve âdetlerine neden hoşgörülü olmaları gerektiği açıklanır. Atatürk’ün konunun önemini belirten sözlerinden örnekler verilir.

.
Konu: * Güzel sanatlar

            * Milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü

            * Toplumda sanatkârın yeri

            * Güzel sanatların çeşitleri

7. Atatürk’ün güzel sanatlara önem verdiğini fark eder.

  Açıklama: Güzel sanatların önemini anlatan bir metin okunarak/dinlenerek anlatılır. Metinde geçen güzel sanatların adı söylenerek milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü açıklanır. Atatürk’ün güzel sanatlara neden önem verdiği, sanatkârlara neden saygı göstermek gerektiği açıklanır. Atatürk’ün sanatkârlara önem verdiği söylenir

Konu: Millî kültürün korunmasında dilin önemi

8. Millî kültürün korunmasında dilin önemini açıklar.

Açıklama: Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan bir metin okunarak anlatılır. Metinden hareketle millî kültürün korunmasında dilin önemi açıklanır. Atatürk’ün millî kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözlerinden örnekler verilir.

4.Sınıflarda haftada 30 saat ders olduğu belirlendi. Haftalık ders saatlerinin incelenmesinin ardından her şube öğretmeninin sınıfında dersine girecek olan İngilizce Öğretmeni ile vereceği ortak karar ve yapacakları ayarlamalar doğrultusunda en kısa sürede kendileri için uygun bir haftalık program hazırlamasına karar verildi.

4.Sınıflarda 30 saat zorunlu ders saati olduğu belirlendi. Zorunlu derslerin ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.

İlköğretim 4.Sınıf Dersleri
Zorunlu Dersler Haftalık Ders Saati
Türkçe 8
Matematik 5
Fen Bilimleri 3
Sosyal Bilgiler 3
Yabancı Dil (ingilizce) 2
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2
Görsel Sanatlar 1
Müzik 1
Beden Eğitimi ve Oyun 2
Trafik Güvenliği 1
İnsan H. Yurttaşlık ve Demokrasi 2
GENEL TOPLAM 30

4.SINIFLAR DERS PROGRAMI

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler
Fen Bilimleri Matematik Matematik Matematik Matematik
Matematik Türkçe İngilizce Türkçe Türkçe
Türkçe Türkçe İngilizce Türkçe Türkçe
Müzik İnsan Hakları, Yurt. ve Demokrasi Türkçe Görsel Sanatlar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Beden Eğitimi ve Oyun İnsan Hakları, Yurt. ve Demokrasi Trafik Güvenliği Beden Eğitimi ve Oyun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerine görüşüldü.

4/… Sınıf öğretmeni …………….bütün dersleri işlerken belirli gün ve haftalardan faydalanılması, gerek Hayat Bilgisi dersinde gerekse diğer derslerde işlenilmekte olan hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmesi ve yeni programa uygun olarak derslerin öğrenci merkezli ve mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenerek işlenmesi gerektiğini belirti.

     4/… Sınıf Öğretmeni ………….. Türkçe dersinde, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, soru-cevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması gerektiğini söyledi.

       4/…. Sınıf Öğretmeni …………..,   Sosyal Bilgiler dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, drama, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiğini belirtti. Matematik dersinde soru-yanıt, beyin fırtınası, anlatım, alıştırmalar, grup tartışması, gösteri, rol yapma, problem çözme ve buluş yoluyla öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerekliliğini söyledi.

       4/…. Sınıf Öğretmeni ……………,   Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi, drama, örnek olay inceleme, sorgulama araştırma, birincil kaynaklardan olan müze, sanat galerisi, ören yerleri vb. ortamlarda inceleme, disiplinler arası ilişkilendirme yapma, oyunlaştırma, eleştirel düşünme, işbirliğine bağlı olarak gruplarla birlikte veya bireysel uygulama çalışması ve gözlem yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

    4/…. Sınıf Öğretmeni ……………,  Müzik dersinde anlatım, tartışma, soru/cevap, araştırma/inceleme, oyunlaştırma ve gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

4/….. Sınıf Öğretmeni ……………….., Beden Eğitimi ve Oyun dersinde yaparak yaşayarak, anlatım ve gösteri yöntem ve tekniklerinden yararlanılmasının, Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliğe uygun yöntem ve tekniklerinin seçilmesi gerektiğini belirtti.

  4/……. Sınıf Öğretmeni ……………. günümüz teknoloji çağında derslerin işlenişi sırasında uygun teknolojik araç gereçlerin kullanılabileceğini söyledi.Sınıflarımızda bulunan akıllı tahtaların büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre metot belirleyip  derslerin görsel kaynaklarla, resim ,sunu grafik vb. desteklenmesine karar verildi.

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

…………………..davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasın önemini belirtti. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına dahil olabilecek öğrenci olup olmadığının tespit edilmesine ve eğer varsa onlara uygun ders planlarının yapılmasının yerinde olacağı vurgulandı.

7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

Sınıf öğretmenleri arasında bahçenin kullanımı okul kütüphanesinin kullanımın hakkında aralarında bilgilendirme ve planlama yapmalarının uygun olacağı………………….. tarafından belirtildi.

8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

…………………….derslerde teknolojinin kullanılarak eğitim – öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturduğunu, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin bu amaçla kullanılabileceğini ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi. Ayrıca EBA, Okulistik, Doküman Okul vb. sitelerden yararlanılmasının faydalı olacağı dile getirildi. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde  bakanlığımızın EBA sitesinin  takip edilmesine karar verildi.

9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

 Sınıf   Öğretmeni …………Öğrencilere girişimcilik bilincini kazandırmak için soru-cevap yöntemiyle birlikte derste aktif katılımlarını sağlamaya ve bunu sürekli hale getirmeye bununla birlikte yeri geldiği zamanlarda ders ve konunun yapısına göre sorumluluk vererek öğrencilere girişimcilik bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

 10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

Sınıf   Öğretmeni …………   4.sınıf düzeyine uygun kitaplık oluşturulmasına, sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların gözden geçirilmesine, kitaplık defterinin tutulmasına, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasının uygun olacağı belirtildi

 1. SINIFLAR SENE BAŞI İHTİYAÇ LİSTE

TÜRKÇE

 • 60 yaprak çizgili büyük boy defter
 • Türkçe sözlük (TDK)
 • İmla kılavuzu (TDK)

 MATEMATİK

 • 60 yaprak kareli büyük boy defter
 • Cetvel – gönye – iletki – pergel

 SOSYAL BİLGİLER

 • 40 yaprak büyük boy çizgili defter

FEN BİLİMLERİ

 • 40 yaprak büyük boy kareli defter

 TRAFİK GÜVENLİĞİ                                  

 • 40 yaprak büyük boy çizgili defter

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 • 40 yaprak büyük boy çizgili defter

GÖRSEL SANATLAR

 • Bir adet orta boy resim defteri
 • Kuru boya(12’li) , pastel boya, sulu boya

İNSAN HAKLARI-YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

 • 40 yaprak büyük boy çizgili defteri

MÜZİK

 • 20 yaprak büyük boy müzik defteri

İNGİLİZCE

 • 60 yaprak büyük boy çizgili defter
 • Türkçe Sözlük– Değimler Sözlüğü – Atasözleri Sözlüğü – İngilizce Sözlük
 • İlköğretim Orta Atlas

EK MALZEMELER

 • Birer adet bant ve sıvı yapıştırıcı
 • 07 kurşun kalem
 • Yeteri kadar kaliteli kırmızı kurşun kalem
 • Kokusuz, kaliteli silgi
 • Kaliteli açacak(kalemtıraş)
 • 1 tane kalemlik
 • Çıtçıtlı dosya
 • Yeteri kadar kaplama ve etiket.
 • 1 paket ıslak mendil
 • Cetvel takımı

NOT

 • GEÇEN YILDAN VAR OLAN MALZEMELERİN TEKRAR ALINMASINA GEREK YOKTUR

11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMI
SIRA NO FAALİYET TARİHİ
1 BALON PATLATMA YARIŞMASI KASIM AYI
2 İSTİKLAL MARŞI OKUMA MART
3 ŞİİR YAZMA EKİM
4 RESİM ŞENLİĞİ MART
5 MENDİL KAPMACA ARALIK
6 BAYRAK YARIŞI TURNUVASI KASIM
7 GÜZEL YAZI ÇALIŞMASI OCAK
8 GERİ DÖNÜŞÜM MAYIS
9 23 NİSAN KORUSU NİSAN
10 10 KASIM ORATORYOSU KASIM

Birinci dönem öğrencilerin okula uyum süreci, yaş düzeyi ve hava şartları nedeniyle gezilerin ikinci dönem yapılması kararlaştırıldı.

Geziye gidilecek yerler belirlendi. Zümre öğretmenlerinin zümre kurulunu önceden bilgilendirmesi koşuluyla; sınıfın düzeyi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gezi yeri ve tarihi konusunda bireysel seçim yapabilmesi oy birliği ile kabul edildi

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR GEZİ PROGRAMI
SIRA NO GEZİ YERİ GEZİ TARİHİ
1   17 Mart 2021
2   18 Mart 2021
3           31 Mart 2021
4   2 Nisan 2021

 4….. Sınıf öğretmeni …………… öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, haftanın herhangi bir günü Türkçe dersinin bir saatinde okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatlerinin okul kütüphanesinde de yapılarak daha eğlenceli hale getirilebileceğini belirtti.

4….. Sınıf öğretmeni ……………   Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiği söyledi.

 12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerine görüşüldü. 4….. Sınıf öğretmeni ……………   Buluş yolu, Soru Cevap, Araştırma İnceleme, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sonuç Çıkarma, Sonuç Cümlesi Yazma, Resimleme, Tahmin Etme, Röportaj Yapma, Mektup Yazma, Öyküleştirme, Düşündüğünü Söyleme, Yaparak Yaşayarak Öğrenme, Gösterip Yaptırma vb. tekniklere yer verilmesinin ve öğrenci seviyesinin gözetilmesinin önemine değindi.

4….. Sınıf öğretmeni ……………   STEM uygulamaları, Harezmi Eğitim Modeli üzerine detaylı araştırma yapılarak derslere entegre edilebileceği belirtti

Sınavların sınıf seviyeleri göz önünde bulundurularak en az birinin ortak olmasına karar verildi.

Sınav Sayı ve süreleri tablodaki gibidir.

YIL BOYUNCA TÜM DERSLERDEN YAPILACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYILARI
UYGULAMA

ZAMANI

I.

Dönem

I.

Dönem

II.

Dönem

II.

Dönem

UYGULAMA

ŞEKLİ

Yazılı Sınav Ders ve Etkinlik Katılım Yazılı Sınav Ders ve Etkinlik Katılım
TÜRKÇE 2 3 2 3
MATEMATİK 2 3 2 3
FEN BİLİMLERİ 2 3 2 3
SOSYAL BİLGİLER 2 3 2 3
GÖRSEL SANATLAR 2 2 2 2
MÜZİK 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN 2 2 2 2
TRAFİK GÜVENLİĞİ 2 2 2 2
İNSAN H. YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 2 2 2 2
DİN KÜLTÜRÜ VE

AHLAK BİLGİSİ

2 2 2 2

4/….. sınıf öğretmeni………………, “Türkçe,  Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden hem yazılı sınav, hem de ders ve etkinliklere katılım notu verilerek; Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinden ise, her iki dönemde de uygulama sınavları ile ders ve etkinliklere katılım notu verilerek ölçme-değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

4/….. sınıf öğretmeni………………,Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük sisteme göre yapılacağı,bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı.31.01.2018 tarihinde çıkarılan yeni yönetmelikle her dersten en fazla 2 sınav yapılacağı,  Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına ayrıca duruma göre sınav tarihlerinde değişiklik yapılabileceği belirtildi. Uygulanacak çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiş ve karara bağlanmıştır.

4/….. sınıf öğretmeni………………, Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez ve

öğrenci başarılarını belirlerken öğretmen kılavuz kitaplarındaki gözlem formlarının, Dereceli Puanlama Anahtarlarının, değerlendirme formlarının, tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması gerektiğini belirtti.

 13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalara etkin katılımını sağlanmasını önemi konusunda fikir birliğine varıldı. Bunun için bu sınıftan itibaren öğrencilere okuma anlama faaliyetlerine ağırlık verilmesine karar verildi.

14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

Sınıf   Öğretmeni …………  Öğrencilerin kazanımları hakkındaki bütün bilgileri çoktan seçmeli ya da kısa cevaplı ölçme araçlarını kullanarak elde edemeyiz. Bu nedenle birden fazla teknikle değişik açılardan bilgi toplanmalıdır. Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri bu amaca hizmet etmektedir.” dedi.

Öğrenci başarısını belirlerken öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına karar verildi.

15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

Öğrenci başarısını belirlerken öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına karar verildi. (Aşağıda kazanım değerlendime ölçeklerine birkaç tane örnek yer almaktadır. )

…………………………………………İLKOKULU 4.  SINIFI 1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ 1. TEMA: ZAMAN VE MEKAN KAZANIM DEĞERLENDİRME FORMU
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIRA NO             İSİM LİSTESİ 1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. 1.2. Duyduğu sesleri taklit eder. 1.4. Görselden/ görsellerden hareketle dinleyeceği/ izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur. 1.6. Dinlediği/ izlediği metni anlatır. 4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. 1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. 3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır. 3.2. Harfi tanır ve seslendirir. 4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar. 2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 3.3. Hece ve kelimeleri okur. 3.4. Basit ve kısa cümleleri okur. 4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar. 4.3. Hece ve kelimeler yazar. 4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar. 4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. 4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. 4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır. 3.5. Kısa metinleri okur. TOPLAM SONUÇ DEĞERLENDİRME
1
2
3
4
5

 16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

Sınıf prizlerine çocuk güvenlik kilitleri takıldı. Dolaplar duvara sabitlendi. Pencerelere demir takıldı. Sınıf ortamlarında teknolojik ürünlerin fişlerinin kullanılmadığı zamanlarda çekilmesi gerektiği vurgulandı. Okulumuzda alınması gereken tedbirler belirlendi.

iş sağlığı ve güvenliği açısından okulumuzda alınması gereken tedbirler
sıra no alınması gereken tedbir
1 GİRİŞ kapısının doğal afette binayı boşaltmak için kullanılacağından açık olmasının sağlanması
2 doğal afet tatbikatlarının sıklaştırılması
3 okul merdivenlerinin kaymaya karşı  plastikle kaplanması
4 öğrenci tuvaletlerinde sifonların sağlamlaştırılması

 17) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

Görsel sanatlar, müzik, oyun ve fiziki etkinlikler dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin yetenek dersi olduğunun unutulmaması gerektiği İngilizce Öğretmeni tarafından belirtildi. Değerlendirme şekil ve sayıları aşağıdaki tabloda belirlendi.

 18) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

Başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının  düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Veli toplantılarının her sınıfta önemli olduğunu ve özellikle 3 . Sınıfta bunun bir kat daha arttığını belirtti. Her dönem yapacağımız iyi planlanmış toplantıların önemi üzerinde durdu.

Toplantı No Veli Toplantı Tarihleri
1. Velî Toplantısı Eylül ayının 1.Haftası
2. Velî Toplantısı Aralık ayının son  haftası
3. Velî Toplantısı Dönem başı  2. hafta
4. Velî Toplantısı Mayıs ayının 2. haftası

 19) 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim planlamalarının değerlendirilmesi

31 Ağustos 2020 ve 19 Eylül 2020 tarihleri arasında 3 hafta boyunca bakanlığımızın açıklayacağı programa göre telafi eğitiminin yapılacağını ………………… öğretmeni………………….. belirtti.

21 Eylül 2020 tarihinde uzaktan eğitime devam edilmesi halinde öğrencilerle whatsapp grupları oluşturulması derse katılan katılmayan öğrencilerle ilgili devamsızlıkların tutulması, derslere katılımı arttırmak için veliler ve idareyle iletişim halinde olunmasını; derslerde EBA’dan ve diğer digital içeriklerle öğrencilerin ödevlendirilmesi gerektiğini; internet erişimi olmayan öğrenciler için idareye bilgi verilmesini ve interneti olmayan öğrencilerin EBA Destek noktalarına yönlendirilmesi gerektiğini ………………..  öğretmeni ……………….. belirtti.

20) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler:

Okul açılması durumunda: sınıfların tenefüslerde havalandırılmasının; derslerde öğrencilerin maskeyle olmasının ve maskelerin doğru takıldığından emin olunmasının, öğrencilerin sürekli ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulunulmasını ……………… öğretmeni………………….. belirtti.

21) Dilek ve temenniler.

Zümre başkanı………………….. 2020-2021 eğitin ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun dedi. Alınan kararlara uyulmasına karar verilerek toplantı sona erdi ve öğretmenlerce imza altına alındı.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………………İLKOKULU

4.SINIFLAR ZÜMRE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR

                                                                                                 KARAR TARİHİ: ….08.2020

 1. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlarla ilgili olarak dersler için yıllık ve günlük plânı hazırlanmasına,
 2. Planların bir örneğinin çıktısının alınarak takip edilmesine,
 3. Yıllık planların bir örneğinin DİJİTAL ortamda idareye verilmesine,
 4. Sınıf yıllık çalışma takvimine uygun çalışılmasına,
 5. Ünite konularının belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine,
 6. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların sınıf panosunda sergilenmesine,
 7. Konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre metot belirleyip derslerin görsel kaynaklarla,resim ,sunu grafik vb. desteklenmesine,
 8. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,
 9. BEP öğrencisi olup olmadığının kontrol edeilmesine, eğer varsa BEP planı yapılması,
 10. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bakanlığımızın EBA sitesinin  takip edilmesine,
 11. Sınıf kitaplığı oluşturulup kitaplıkta bulunan mevcut kitapların gözden geçirilmesine, kitaplık defterinin tutulmasına, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına,
 12. Öğrencilerin değerlendirilmesinin öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, kazanım değerlendirme ölçekleri, ürün dosyası değerlendirme ölçekleri ile yapılmasına,
 13. Normal eğitim hakkında velilerin bilgilendirilmesine karar verildi.

14.E-Okul sistemine öğrenci bilgilerinin 1 ay içerisinde eksiksiz olarak girilmesine ve veli bilgilendirme sisteminin velilere açıklanarak aktif kullanımlarının sağlanmasına karar verildi.

15.Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin çocuğa okulu sevdirecek şekilde ele alınmasının daha uygun olacağına karar verildi.

 1. 16. Sosyal Kulüplerle ilgili yapılan tüm çalışmaların “Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”ne göre yürütülmesine karar verilmiştir.
 2. STEM eğitim modelinin müfredat gözetilerek derslere entegrasyonuna,

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının 4. sınıf ölçme değerlendirme sayı tablosuna         uygun olarak yapılmasına

 1. 21 Eylül 2020 tarihinde uzaktan eğitime devam edilmesi halinde öğrencilerle whatsapp grupları oluşturulması derse katılan katılmayan öğrencilerle ilgili devamsızlıkların tutulması, derslere katılımı arttırmak için veliler ve idareyle iletişim halinde olunmasını; derslerde EBA’dan ve diğer digital içeriklerle öğrencilerin ödevlendirilmesi; internet erişimi olmayan öğrenciler için idareye bilgi verilmesini ve interneti olmayan öğrencilerin EBA Destek noktalarına yönlendirilmesi
 2. Pandemi dönemi tedbirleri olarak sınıfların tenefüslerde havalandırılmasına; derslerde öğrencilerin maskeyle olmasının ve maskelerin doğru takıldığından emin olunmasının, öğrencilerin sürekli ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulunulmasını

Karar verildi.

………………                                           …………………………..

4/A Sınıfı Öğretmeni                                         4/B Sınıfı Öğretmeni

                                                                              UYGUNDUR.

                                                                       ……   ./08/2020

                                                                       ………………………..

                                                                           Okul Müdürü


 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
2019- 2020
Sene Sonu Karnesi

19 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
1068
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
GÜNCEL MAKALELER
 • Çocukların Eğitimi

    ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ çocukların eğitimi çok kolay gibi görünebilir. Fakat çocuk eğitimi çok zordur. Anne babaların ve öğretmenlerin yaptığı en b... Devamını Oku

 • Eğitimde Başarı Nasıl Gelir?

  EĞİTİMDE BAŞARI NASIL GELİR Eğitim öğretimde başarıyı artırmak için yapılması gereken bir çok yöntem ve teknik vardır. Ama en önemlisi üçlü sac ayağı... Devamını Oku

 • Kansere Etken Çevresel Koşullar

  KANSERE ETKEN ÇEVRESEL KOŞULLAR Kanser günümüzün çaresi olmayan ve çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Kanserin bir çok çeşidi vardır. Kanser... Devamını Oku

 • Sahte Kahraman hikaye ve yorum

  Eşeğin biri, aslan postuna bürünmüş. Kendisini aslan zanneden eşek, kükremeyi de ihmal etmiyormuş. Karşısında kimsenin duramayacağını sanıyormuş. Hey... Devamını Oku

 • Kitap Okumanın Faydaları

  KİTAP OKUMANIN FAYDALARI Kitap dünyanın en büyük hazinesidir. Kitaplar biz insanların hayatının vazgeçilmezidir.  Kitaplar hayatta bize yol gösteren ... Devamını Oku

KATEGORİLER